Voorwaarden webshop Tara SkinCare

Tara SkinCare biedt u een perfecte service. Elke bestelling wordt snel en met de meeste zorg verwerkt. Zolang alles goed gaat is er niets aan de hand, maar mochten er onduidelijkheden rondom uw bestelling ontstaan dan gelden onderstaande leveringsvoorwaarden.
Als er onverhoopt een probleem is dan streven wij ernaar dit naar tevredenheid op te lossen. Bestellen bij Tara SkinCare houdt in dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

De overeenkomst
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tara SkinCare direct per mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens.
Bij de bestelprocedure vragen wij om enkele persoonlijke gegevens. Deze informatie hebben wij nodig om de bestellingen snel en correct te kunnen verwerken. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor de serviceverlening en om u van onze aanbiedingen op de hoogte te houden.
De ingevoerde gegevens komen in het bestand van Tara SkinCare. Dit bestand zal niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en de controle op bezorging van uw product(en).
Wij werken in overeenstemming met de AVG.

Onze prijsstelling
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor een bestellingen boven 40 Euro berekenen wij geen verzendkosten.
Tara SkinCare behoudt zich het recht voor de prijzen 1 x per jaar te wijzigen. Dit zal in het algemeen plaatsvinden in januari. Mocht dit gevolgen hebben voor een reeds lopende bestelling van een product dat niet op voorraad is, dan zullen wij u hierover berichten. Uiteraard heeft u dan het recht om de bestelling te annuleren.

Uw bestelling en onze communicatie naar u
Na elke bestelling ontvangt u automatisch een orderbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Wij adviseren u altijd te controleren of de bestelling goed is ontvangen en verwoord. Onze orderbevestiging is bindend in geval van een dispuut. Als u onduidelijkheden aantreft op uw bevestiging dan bent u verplicht zelf contact met ons op te nemen over de onjuiste gegevens.

Tara SkinCare kan de overeenkomst ontbinden als:
– er goede redenen zijn, om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
– als wij uw bestelling niet accepteren. Wij zullen dan binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen gemotiveerd aangeven waarom de bestelling wordt geweigerd.

Mocht u een vraag, aan- of opmerking hebben over uw order, vermeldt dan altijd uw bestelnummer.

Bestellen vanuit het buitenland
Tara SkinCare levert uitsluitend binnen Nederland.

In gebreke stelling
Mocht u in gebreke blijven en door ons in gebreken worden gesteld dan zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De klant is in dit geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Tara SkinCare verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling is de klant bovendien verplicht tot vergoeding aan Tara SkinCare van de door ons gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tara SkinCare is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het door consument verschuldigde bedrag.

Levering van uw bestelling
Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen aan u te leveren, doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan heeft u het recht om de bestelling binnen één maand na de effectieve besteldatum te annuleren.

Wij streven ernaar de webshop steeds 100% up-to-date te hebben. Het is echter mogelijk dat artikelen niet langer leverbaar zijn, omdat zij uit het assortiment zijn gehaald. Wij bieden u dan een alternatief aan. Mocht u niet akkoord gaan met dit voorgestelde alternatief, dan storten wij het aankoopbedrag van het artikel dat niet geleverd kan worden terug op uw bankrekening.

Tara SkinCare maakt gebruik van verschillende vervoerders voor de bezorging van uw bestelling. Nadat de artikelen door de vervoerder zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

Eigendomsvoorbehoud en beschadiging
De bestelde items zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.
Op het moment van aflevering van de producten van Tara SkinCare bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten is ontstaan.

Reclameren en aansprakelijkheid
Tara SkinCare raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk te melden, onder vermelding van het bestelnummer, de productgegevens en het geconstateerde, vermeende gebrek.
Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering dan zal Tara SkinCare:
– de desbetreffende items tegen factuurwaarde terugbetalen.
– voor vervanging zorgdragen. U krijgt dan altijd een nieuw product geleverd, nadat u het oorspronkelijke product geretourneerd heeft.
– mocht de producent het geleverde product voor onderzoek retour wensen te ontvangen, dan zorgen wij voor de communicatie hieromtrent.
– De afgeleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst, bij normaal gebruik, mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
– Wij proberen onze website zo volledig en zorgvuldig mogelijk op te stellen. Echter kunnen wij onvolledige en onjuiste informatie verstrekking niet volledig uitsluiten, daarom zijn wij hiervoor ook niet aansprakelijk.
– Wij zullen altijd onze uiterste best doen om afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk weer te geven. Taal en typefouten voorbehouden.
– Mochten wij aansprakelijk zijn voor schade, dan ontvangt u de factuurwaarde van het betreffende product dat op de bestelling vermeldt staat retour, of een vervangend product.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Als er sprake is van overmacht
In geval van overmacht is Tara SkinCare niet verplicht tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Retourzendingen
– U kunt onze producten maximaal 8 dagen op zicht houden. De zichttermijn gaat in op de dag dat u de producten ontvangt. Sommige producten kennen geen zichttermijn. Dit betreft specifieke aanbiedingen en producten die wij uitverkopen.
– Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
– Tijdens een zichttermijn verwachten wij van de koper, dat zij zorgvuldig met de geleverde producten omgaat. Dit geldt voor verpakking, product en toebehoren. Ook het gebruik is bepalend voor het retour zenden van producten. Zodra een correct geleverd cosmeticaproduct dat voldoet aan de kwaliteitseisen eenmaal aangebroken is dan nemen wij deze niet retour.
– Indien redelijkerwijze mogelijk, retourneert u de producten in de originele verpakking aan Tara SkinCare, conform de door de Tara SkinCare verstrekte instructies.
– De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
– Bij vooruitbetaling zal Tara SkinCare het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen
Als u onverhoopt toch niet tevreden bent over onze producten of diensten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij ontvangen klachten graag schriftelijk via e-mail: info@taraskincare.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
Tara SkinCare behoudt zich het recht voor om geschillen voor te leggen aan een bevoegd rechter.

Tara SkinCare
Arnhemseweg 55
7331 BB Apeldoorn
ING NL23 INGB 0006931032
KvK nummer: 08061262
BTW nummer : 193210794B01
BIC nummer: INGBNL 2A
Telefoon: +31 (055) 533 04 54
E-mail: info@taraskincare.nl
Internet: www.taraskincare.nl
Webshop : www.taraschoonheidssalon.nl/webshop